Menu

Klachtenprocedure

1. Termijn indienen klacht

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Fin Eureka. Onder ‘tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de deelnemer zijn of haar rechten ter zake verliest.

2. Kenbaarheid

Klachten dienen schriftelijk dan wel per e-mail aan Fin Eureka kenbaar gemaakt te worden via:

Fin Eureka
T.a.v. de heer D. van Zwol
De Ontvangst 44
7325 DM Apeldoorn

óf per e-mail naar: info@fin-eureka.nl, met als onderwerp ‘Klacht’.

Fin Eureka neemt alleen schriftelijke of per e-mail ingezonden klachten in behandeling. Fin Eureka adviseert de deelnemer daarom om de klacht aangetekend te versturen dan wel om een e-mailontvangstbevestiging te vragen. De deelnemer geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Ook vermeldt de deelnemer de training of overige dienstverlening, de locatie en de naam van de trainer om spoedige afhandeling te bevorderen.

Indien het een relatief eenvoudig en snel op te lossen probleem betreft, kan het probleem telefonisch kenbaar worden gemaakt. Fin Eureka zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorstellen.

3. Privacy

Een klacht zal door Fin Eureka altijd vertrouwelijk worden behandeld conform de AVG.

4. Bevestiging klacht

Fin Eureka zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

5. Onderzoek klacht

Fin Eureka verplicht zich nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn tot een goede klachtafhandeling te komen.

6. Reactie op het onderzoek

Fin Eureka zal binnen de gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.