Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fin Eureka Zakelijke dienstverlening

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. Fin Eureka: educatieve dienstverlening, gevestigd aan de De Ontvangst 44, 7325 DM te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 32082828.
b. Training/opleiding: vorm van dienstverlening met directe of indirecte interactie tussen trainer en deelnemer.
c. Deelnemer: afnemer van een van de in artikel 1b gedefinieerde diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de koop van lesmateriaal en ondersteunende en overige dienstverlening. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 01-01-2020 tussen Fin Eureka en deelnemer betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen. Fin Eureka heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. De deelnemers worden daarvan tijdig op de hoogte gesteld. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Fin Eureka en deelnemer komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier via e-mail of internet. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de deelnemer hiervan een elektronische en/of schriftelijke bevestiging.
3.2 Door ondertekening van een inschrijfformulier of digitale verzending van het inschrijfformulier stemt de deelnemer in met deze voorwaarden en met de verzorging van de training/opleiding door Fin Eureka.
3.3 De deelnemer schrijft zich in voor de gehele training/opleiding.
3.4 Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een schriftelijke bevestiging.
De inschrijving wordt definitief:
– wanneer er voldoende inschrijvingen zijn (minimaal 5 bij groepsgewijs);
– wanneer de deelnemer het cursusgeld heeft betaald.
3.5 Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een training/opleiding vol is, kan de deelnemer op diens verzoek worden ingeschreven voor een training/opleiding waarbinnen nog wel plaats is. De inschrijving voor de vervangende training/opleiding gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke training.

Artikel 4. Uitvoering trainingen

4.1 Fin Eureka verzorgt de training zoals deze op de website is omschreven.
4.2 Inhalen/uitstellen van lessen: de deelnemer schrijft zich in voor de duur van de gehele training/opleiding. Bij verzuim van deelname aan de lessen wordt geen cursusgeld, noch delen ervan, gerestitueerd.
4.3 Uitval trainer: indien een trainer door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om een les te verzorgen zal Fin Eureka vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding. Deelnemer behoudt wel het recht op een inhaalles, die door Fin Eureka wordt georganiseerd.
4.4 Annulering van trainingen/opleidingen door Fin Eureka: in geval van onvoldoende aanmeldingen voor een training/opleiding is Fin Eureka gerechtigd de training/opleiding te annuleren. Indien een training/opleiding niet doorgaat, wordt binnen dertig dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde cursusgeld gerestitueerd. Hierbij moet de deelnemer aangeven op welke rekening het bedrag teruggestort moet worden. De deelnemer maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. Fin Eureka zal de deelnemer een aanbod doen om dezelfde training/opleiding op een andere locatie / ander tijdstip te volgen, indien daar mogelijkheden voor zijn.

Artikel 5. Annulering training door deelnemer

5.1 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een training/opleiding met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van veertien dagen (zie artikel 6.2), de volgende annuleringsregeling:
a. annulering voordat de training/opleiding is begonnen geschiedt door middel van een schrijven of per e-mail;
b. bij annulering tot één maand voor aanvang van de training/opleiding is de deelnemer 10% van het overeengekomen cursusgeld verschuldigd met een minimum van 50 euro;
c. bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de training/opleiding is de deelnemer 25% van het overeengekomen cursusgeld verschuldigd met een minimum van 50 euro;
d. bij annulering korter dan twee weken tot één week voor aanvang van de training/opleiding is de deelnemer 50% van het overeengekomen cursusgeld verschuldigd met een minimum van 50 euro;
e. bij annulering minder dan één week voor aanvang van de training/opleiding is de deelnemer het volledige, overeengekomen cursusgeld verschuldigd;
f. na aanvang van de training/opleiding is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien deelnemer anderszins niet meer aan de training/opleiding deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.
5.2 Overmacht: indien een deelnemer niet in staat is de training/opleiding te volgen, kan de deelnemer Fin Eureka schriftelijk of per e-mail verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen training onder de voorwaarde dat:
– overmacht kan worden aangetoond met bewijzen c.q. verklaringen;
– het cursusgeld binnen de gestelde termijn is voldaan;
– de vervangende training/opleiding, waaraan de deelnemer wil deelnemen, ruimte biedt;
– de training/opleiding doorgang vindt;
– de training/opleiding maximaal één jaar na datum plaatsvindt.
Indien deelnemer van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient hij dit voor aanvang van de lessen per e-mail aan Fin Eureka door te geven. Er wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht, met een minimum van 50 euro. Deze mogelijkheid tot uitstel staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting.

Artikel 6. Beëindiging van de overeenkomst

6.1 De deelnemer kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van het door de deelnemer verschuldigde cursusgeld of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
6.2 Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een training/opleiding heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
6.3 Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de deelnemer een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. De deelnemer dient het lesmateriaal terug te zenden.
6.4 Met inachtneming van het bepaalde in 6.5 heeft de deelnemer in geval van ontbinding overeenkomstig 6.2 en 6.3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. Fin Eureka betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
6.5 In geval van ontbinding overeenkomstig 6.2 en 6.3 dient de deelnemer eventueel van Fin Eureka ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aangetekend aan Fin Eureka terug te zenden. Kosten voor retourzending zijn voor de deelnemer. Het terugzenden geschiedt voor risico van de deelnemer.
6.6 Indien de deelnemer een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit 6.2 en 6.3 wordt, zonder dat de deelnemer een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van Fin Eureka aan de deelnemer van rechtswege ontbonden.
6.7 Geen recht op ontbinding overeenkomstig 6.2 bestaat als de training/opleiding door Fin Eureka met instemming van de deelnemer is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Artikel 7. Prijzen

7.1 De opgegeven cursusgelden van trainingen/opleidingen en overige dienstverlening zijn prijzen in euro’s en exclusief 21% btw. De cursusgelden zijn all-in, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
7.2 De cursusgelden en overige dienstverlening zoals Fin Eureka deze op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de training/opleiding c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
7.3 De deelnemer heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de training/opleiding c.q. aflevering van het lesmateriaal, de prijs wordt verhoogd.
7.4 Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 8. Levering lesmateriaal

8.1 Het lesmateriaal wordt voor zover mogelijk op de eerste dag van de training/opleiding verstrekt.
8.2 De deelnemer krijgt het door Fin Eureka verstrekte lesmateriaal pas in eigendom nadat het volledig verschuldigde lesgeld is voldaan.
8.3 Copyright van alle door Fin Eureka gebruikte lesmaterialen berust bij Fin Eureka, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.

Artikel 9. Betaling

9.1 Na ontvangst van het elektronische inschrijfformulier door Fin Eureka is de deelnemer het gehele cursusgeld aan Fin Eureka verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door Fin Eureka. Indien sprake is van termijnbetaling, zijn bedragen later opeisbaar.
9.2 Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
9.3 Wanneer het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is Fin Eureka gerechtigd boven het verschuldigde cursusgeld ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de deelnemer in rekening te brengen.
9.4 Gedurende de behandeling van een klacht conform het in artikel 11 bepaalde, zal Fin Eureka het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.
9.5 Betaling in termijnen is mogelijk voor zover dit op de website staat aangegeven.
9.6 De deelnemer die het cursusgeld via een automatische incasso in maandelijkse termijnen van zijn/haar bank laat afschrijven, heeft het recht een automatische afboeking binnen dertig dagen terug te laten boeken. De deelnemer dient zijn/haar bank daar tijdig opdracht toe te geven. Het onrechtmatig storneren van de betaling bevrijdt de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 10. Privacy

Door deelnemers verstrekte informatie wordt door Fin Eureka, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Fin Eureka zal deze informatie alleen gebruiken om de deelnemer te (blijven) informeren over haar trainingen/opleidingen en overige dienstverlening of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt Fin Eureka zich aan de eisen conform de AVG.

Artikel 11. Vragen en klachten

11.1 Fin Eureka streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud en organisatie van de training/opleiding en overige dienstverlening binnen een termijn van vijf werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Fin Eureka per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Fin Eureka, nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De deelnemer maakt zijn klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar op de in de klachtenprocedure vastgestelde wijze. Alleen dan zal Fin Eureka de klacht in behandeling kunnen nemen. Fin Eureka adviseert de deelnemer om de klacht per brief dan wel per e-mail te versturen. Fin Eureka zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de deelnemer zijn rechten ter zake verliest.

Fin Eureka Zakelijke dienstverlening

1 januari 2020